redaqciaSi statiis warmodgenisas saWiroa davicvaT Semdegi wesebi:

1. statia unda warmoadginoT 2 calad, rusul an inglisur enebze, dabeWdili standartuli furclis 1 gverdze, 3 sm siganis marcxena velisa da striqonebs Soris 1,5 intervalis dacviT. gamoyenebuli kompiuteruli Srifti rusul da inglisurenovan teqstebSi - Times New Roman ( ириллица), xolo qarTulenovan teqstSi saWiroa gamoviyenoT AcadNusx. Sriftis zoma Ц 12. statias Tan unda axldes CD statiiT.

2.statiis moculoba ar unda Seadgendes 10 gverdze naklebs da 20 gverdze mets literaturis siis da reziumeebis (inglisur, rusul da qarTul enebze) CaTvliT.

3. statiaSi saWiroa gaSuqdes: sakiTxis aqtualoba; kvlevis mizani; sakvlevi masala da gamoyenebuli meTodebi; miRebuli Sedegebi da maTi gansja. eqsperimentuli xasiaTis statiebis warmodgenisas avtorebma unda miuTiTon saeqsperimento cxovelebis saxeoba da raodenoba; gautkivarebisa da daZinebis meTodebi (mwvave cdebis pirobebSi).

4. statias Tan unda axldes reziume inglisur, rusul da qarTul enebze aranakleb naxevari gverdis moculobisa (saTauris, avtorebis, dawesebulebis miTiTebiT da unda Seicavdes Semdeg ganyofilebebs: mizani, masala da meTodebi, Sedegebi da daskvnebi; teqstualuri nawili ar unda iyos 15 striqonze naklebi) da sakvanZo sityvebis CamonaTvali (key words).

5. cxrilebi saWiroa warmoadginoT nabeWdi saxiT. yvela cifruli, Semajamebeli da procentuli monacemebi unda Seesabamebodes teqstSi moyvanils.

6. fotosuraTebi unda iyos kontrastuli; suraTebi, naxazebi, diagramebi - dasaTaurebuli, danomrili da saTanado adgilas Casmuli. rentgenogramebis fotoaslebi warmoadgineT pozitiuri gamosaxulebiT tiff formatSi. mikrofotosuraTebis warwerebSi saWiroa miuTiToT okularis an obieqtivis saSualebiT gadidebis xarisxi, anaTalebis SeRebvis an impregnaciis meTodi da aRniSnoT suraTis zeda da qveda nawilebi.

7. samamulo avtorebis gvarebi statiaSi aRiniSneba inicialebis TandarTviT, ucxourisa Ц ucxouri transkripciiT.

8. statias Tan unda axldes avtoris mier gamoyenebuli samamulo da ucxo-uri Sromebis bibliografiuli sia (bolo 5-8 wlis siRrmiT). anbanuri wyobiT warmodgenil bibliografiul siaSi miuTiTeT jer samamulo, Semdeg ucxoeli avtorebi (gvari, inicialebi, statiis saTauri, Jurnalis dasaxeleba, gamocemis adgili, weli, Jurnalis #, pirveli da bolo gverdebi). monografiis SemTxvevaSi miuTiTeT gamocemis weli, adgili da gverdebis saerTo raodenoba. teqstSi kvadratul fCxilebSi unda miuTiToT avtoris Sesabamisi N literaturis siis mixedviT.

9. statias Tan unda axldes: a) dawesebulebis an samecniero xelmZRvanelis wardgineba, damowmebuli xelmoweriTa da beWdiT; b) dargis specialistis damowmebuli recenzia, romelSic miTiTebuli iqneba sakiTxis aqtualoba, masalis sakmaoba, meTodis sandooba, Sedegebis samecniero-praqtikuli mniSvneloba.

10. statiis bolos saWiroa yvela avtoris xelmowera, romelTa raodenoba ar unda aRematebodes 5-s.

11. redaqcia itovebs uflebas Seasworos statia. teqstze muSaoba da Sejereba xdeba saavtoro originalis mixedviT.

12.dauSvebelia redaqciaSi iseTi statiis wardgena, romelic dasabeWdad wardgenili iyo sxva redaqciaSi an gamoqveynebuli iyo sxva gamocemebSi.

aRniSnuli wesebis darRvevis SemTxvevaSi statiebi ar ganixileba.

© Georgian Association of Business Press

© International Academy of Sciences, Education, Industry and Arts